תקנון ג׳וב 

 

מדיניות האתר

1.1 אתר האינטרנט "JUV Activewear" משתמש אתר אינטרנט וחנות וירטואלית (להלן: "האתר") המופעל ע"י ג'וב ישראל ח.פ 558457404 (להלן: "החברה") המציע למכירה מגוון מוצרי ספורט בארץ ובעולם (להלן: "המוצרים")

1.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור לגבי האתר או המוצרים המוצעים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל contact@juv-activewear.co.il 

1.3. תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש"/ התקנון") האמורים להלן יחולו על כל ביצוע פעולה ו/או שימוש באתר וכל רכישה שתבוצע בו ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמשים להנהלת האתר (להלן: "הנהלת האתר"/ "ההנהלה"). משתמש שאינו מסכים לתנאי תנאי שימוש אלה, מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. כמו כן, מובהר כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים בו מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולפעול על פי תקנון האתר ומהווה הצהרת המשתמש כי הוא ו/גורם אחר מטעמו לא יעשה זאת. יש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מבעליו ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאי והוראות השימוש.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן אזהרה ו/או הודעה מוקדמת למשתמש.

1.5. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים.

תנאי השימוש באתר 

2.1. כל המחירים המופיעים באתר על המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שיחול על פי חוק, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. 

2.2. מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר מעודכנים בזמן אמת. עם זאת, מובהר למשתמש כי המחירים מתעדכנים מעת לעת "באונליין" ולכן ייתכן פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בסל הקניות) לבין המחיר המופיע בסיום הליך ההזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות הנובעת ו/או הקשורה להפרשי המחירים האמורים.

2.3. מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק במלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר וכי התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכנו הבדלי צבעים ו/או מידות ו/או שינויים של זה ושל זה בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.

2.4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלו, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן, לא תתאפשר מימוש כפל הנחות או מבצעים.

הזמנות מוצרים

4.1 רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח החברה את מימוש ההזמנה.

4.2 עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.

4.3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

4.4 הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.5 למען הסר ספק, אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינ וקיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחוייבת המכירת המוצר, ולמבצע ההזמנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למבצע ההזמנה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למבצע ההזמנה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסויים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו

4.6. הנהלת האתר רשאית, אך אינה חייבת, להציג או לשלוח עדכונים למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות עדכוני תוכן, מידע אודות שירותיה ומוצריה וכן שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעותו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), "בשנת 1982.

4.7 החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטולים והחזרות

5.1. כל משתמש רשאי לבטל את העסקה עד 7 ימים במקום האמור לעניין זה בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). מובהר כי החוק קובע כי הביטול ייעשה רק במידה והמוצר יישאר באריזתו המקורית. דמי הביטול הם 5% משווי הפריט או 100 ש״ח הנמוך מביניהם. יודגש כי לא יינתן זיכוי כספי על פריטים שלא שולמה עבורם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה.

5.2. בהתאם, יינתן החזר כספי במידה והטובין יוחזרו למחסן החברה באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש. כל משתמש מודע לכך שהוא יצטרך לשאת בעלויות המשלוח.

5.3. מובהר כי החזרת מוצרים לאחר שמצבם השתנה לרעה בעת שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שניזוק ו/או פגום ו/או התקלקל ו/או סבל כל נזק ו/או אריזתו נפגמה ו/או הורכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפופה לזכותה של הנהלת האתר לתבוע פיצויים בגין כך. להנהלת האתר תהיה שיקול הדעת הבלעדי לגבי מצב המוצר המוחזר.

5.4. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה שההצעה מכילה טעות עט חריגה וברורה, בין במחיר המוצר ובין בתיאור המוצר, או אם יתגלה כי הייתה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית שמנעה מהמשתמשים לעשות שימוש תקין באתר או במקרה של כוח עליון או אם המוצר אזל מהמלאי.

5.5 לא תתאפשר החלפה או החזרה של פריטים שלא שולמה עליהם תמורה כספית אשר התקבלו במתנה. כמו כן לא תהיה אפשרות לבחור את הפריט שיינתן במתנה מראש אלא אם נמסר אחרת במפורש מצוות האתר.

5.6 לא תתאפשר החלפה או החזרה של פריט/ים ללא שקית אריזה או עם שקית אריזה שנפגמה או נקרעה ע"י הלקוח/ה.

זמני משלוח ואספקה

6.1. הנהלת האתר תספק הזמנה של כל מוצר שירכוש המשתמש באתר (בתוך הקו הירוק) במשלוח בעלות של 30 ₪, והכל תוך המועד הנקוב ב דף המכירה של המוצר, אלא אם צוין אחרת.

6.2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד) או את היום בו בוצעה ההזמנה.

6.3 החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.

6.4. מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת המוצר, לרבות בכל הקשור למקרים הבאים: כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתת ספקים, שירותים או סחורה הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר ו/או כל סיבה הקשורה בפעולת המשימה. 

6.5 זמני האספקה של הזמנות מראש ("Pre-Sale") הם עד 21 ימי עסקים. ידוע לי שהחברה איננה מחויבת לספק לי את כלל ההזמנה במועד מוקדם יותר.

מדיניות פרטיות 

7.1. המשתמש באתר רשאי לבחור להעביר להנהלת האתר פרטים אישיים כגון גובה, משקל, היקפים, תמונות וכדומה (להלן: "הפרטים האישיים"). מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים תלויה ברצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש ונועדה לצרכי בקרה ושיפור השירות. 

7.2. בעת ההרשמה לאתר וכן במהלך רכישת מוצר או שירות באתר, המשתמש יכול לאשר קבלת דיוור ישיר, הודעות ופרסומים שיווקיים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט (SMS). 

ידוע למשתמש, כי המידע שמסר בטופס זה, כולל פרטי התקשורת, עדכניים ונמסרו מרצונו החופשי מבלי שהייתה מוטלת עליו חובה חוקית לעשות כן, וכי המידע שייאסף אודותיי במסגרת האתר, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח מידע כאמור, יישמר במאגר המידע של החברה (להלן: "מאגר מידע"). השימוש בנתונים שיימסר על ידי ואלו שייאספו אודותי ייעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מידע זה ישמש לצורך ניהול וייעול הקשר עמי, למטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות, עריכת סקרים ומחקרי שוק. ידוע למשתמש כי המידע ישמש את החברה וכן את החברות המחזיקות כדין במאגר המידע. המידע ישמש את האתר לצורך שליחת חומר שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן באמצעי מדיה שונים לרבות בדואר, בדוא"ל, ב-SMS, בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים במסגרת המועדון. כל משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת הודעות ומסרים שיווקיים רשאי להסיר עצמו בכל עת מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על כפתור "הסר/י" או לחילופין פניה בכתב לשירות הלקוחות בכתובת מייל contact@juv-activewear.co.il. זמני מענה למייל זה הינם 7 ימי עסקים.

7.3. מובהר כי אתר זה עשוי להשתמש בקובצי Cookie (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים (גוגל אנליטיקס) על מנת לשמור רישומים סטטיסטיים אנונימיים של גולשים ולנתח את תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח הקלקות והזמן המושקע.

שחרור מאחריות

8.1. האתר, תוכנו וכל שירות הניתן באמצעותו, כולם זמינים למשתמשים כפי שהם וכפי שהם יהיו זמינים. השימוש באתר ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.

8.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, לרבות, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מזמינות, דיוק, עדכניות, מהימנות, מוסריות או אפשרות שימוש בתכנים באתר האתר, כל מצג בנוגע לבעלות ו/או זכויות קנייניות אחרות, מצגים בדבר אי-הפרה, מצגים בדבר חופש ו/או התאמה לכל מטרה, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.

8.3. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מכל טעות, מחדל ו/או פגם בתוכן ו/או מכל אי פעולה, טעות, מחדל, הפרעה, עיכוב בהפעלה ו/או פגם בהעברה, וירוס מחשב, תוכנות ריגול, כשל בתקשורת, גניבה ו/או נזק לרשומה, גישה בלתי מורשית ו/או שינוי בלתי מורשה של הרשומה ו/או שימוש בה, לרבות, אך לא רק , בשל עילה המבוססת על החוזה, עילת נזיקין, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, על פי כל דין ו/או הסכם.

8.4. להסרת הספקות, מובהר כי גובה האחריות של הנהלת האתר מוגבל לגובה עלות המוצר למשתמש בלבד. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסומים שונים של צדדים שלישיים (להלן: "המידע") לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש ב מוצרים הנמכרים על ידו.

8.5. בעוד שהנהלת האתר עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ואינה מציגה כל מצג לגבי דיוק המידע, ולא תהיה אחראית ו/או אחראית. לשגיאות דפוס או אחרות וכן השמטות מהתוכן.

קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות וללא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות מידע, זכויות ארכיון ושידור, זכויות פרסום ושיווק, דגמים, מסחר סודות (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעים ו/או המתייחסים לאתר ו/או לתכנים, לרבות, ללא הגבלה, כל הטקסט, החומר והתמונות באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר, או של צד שלישי אשר אישר להנהלת האתר להשתמש בו, ומוגנים ככאלה על ידי החוק הישראלי והבינלאומי.

9.2. בכל הנוגע לאמור בהסכם זה, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר, או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני באתר, ללא אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

9.3. אין באתר או בתכנים, במפורש או בעקיפין, הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

9.4. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או לא רשומים, סימני שירות וסמלי לוגו (להלן: "הסימנים"). שלטים אלו הם רכוש בעליהם. אין באתר, במישרין או בעקיפין, דבר המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו ללא אישור מפורש בכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות ב. הסימנים בקשר לשימוש זה.

הוראות כלליות

10.1.בכל מקרה של סתירה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לכל פרסומים אחרים, הוראות תנאי שימוש אלה יגברו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה תוקף לכל מידע ו/או מצג שיינתן בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט שינוי מפורש של תנאי שימוש אלה ופרסומם.

10.2. כל ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה שניתנה על ידי הנהלת האתר לא יחשבו כוויתור על זכויות הנהלת האתר על פי כל דין.

מכירה מוקדמת

11.1 מכירה מוקדמת של פריטי קולקציה חדשה ("Pre-Sale") יסופקו תוך 21 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. במידה ובהזמנה יכללו פריטים שאינם מהמכירה המוקדמת, גם לפריטים אלו תהיה זמן האספקה 21 ימי עסקים. פריטים לא יישלחו בנפרד.

11.2 ידוע לי שאני רשאי לבטל את ההזמנה עד לפני שליחתה ולקבל החזר כספי מלאי. לאחר יציאת ההזמנה מהמחסן הלוגיסטי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול.

11.3 במהלך תקופת המכירה המוקדמת פריטי הקולקציה החדשה יוצעו במחיר מיוחד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההטבה הזאת ולמכור את הפריטים במחיר מלא לאחר סיום המכירה המוקדמת.